Cenník klubu

(platný od 01.04.2013)

 

 

Úkon Cena pre člena Cena pre nečlena
Vstupný poplatok do KCHKŠ 3,5 € -
Ročný členský poplatok KCHKŠ 20 € -
Potvrdenie chovnosti 10 30
Vystavenie krycieho listu 10 30
Opakované vystavenie krycieho listu (akákoľvek zmena v KL) 10 30
Poplatok za použitie krycieho psa (platí majiteľ kr. psa) 5 € 20
Výstavné poplatky

v propozíciách každej výstavy

 

 

Noví členovia ktorí do klubu vstúpia v priebehu roka, majú možnosť platiť alikvotnú čiastku z ceny ročného členského poplatku. Teda nový člen VŽDY zaplatí vstupný poplatok 3,5 € a zo sumy ročného poplatku 20 € sa mu odráta suma 1,66 € za každý mesiac, v ktorom nebol členom.

 

Pre zjednodušenie uvádzame alikvotnú kalkulačku členského. Sumy sú zaokrúhlené a konečné, tj. vrátane vstupného poplatku. Za daný mesiac v ktorom vstupujete, si nájdite čiastku, ktorú platíte:

 

mesiac vstupu suma Členského €
január 23,50 €  (plná suma)

február

21,85 €

marec

20,20 €

apríl

18,50 €
máj 16,90 €

jún

15,20 €

júl

13,55 €
august 11,90 €

september

10,20 €

október

8,60 €

november

6,90 €

december

5,25 €

 

číslo účtu nášho klubu je:

2542719051 / 0200 (VÚB banka)

IBAN: SK70 0200 0000 0025 4271 9051
SWIFT: SUBASKBX

 

 

Ako variabilný symbol prosím uvádzajte podľa účelu platby:

01 - novy člen
02 - členský obnovovací poplatok stáleho člena
03 - poplatok za uchovnenie
04 - poplatok za krycí list
05 - poplatok za opakované vydanie krycieho listu

06 - poplatok za použitie krycieho psa

/pri kombinácii platieb uvádzajte oba VS - napr. 03 04/

 

Do popisu transakcie uvádzajte svoje meno.

 

 

 

 

● Ročný členský poplatok treba každoročne uhrádzať tak, aby do 31.januára bol pripísaný na klubovom účte. 2542719051 / 0200 (VÚB banka), v popise transakcie uveďte Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte: 02. Po tomto termíne odvádzame za každého člena platbu na ÚKK. Kto do tohto dátumu platbu nezrealizuje, stráca členstvo v KCHKŠ, v prípade že oň má i naďalej záujem, platí zvýšenú sadzbu, ako nový člen a jeho prijatie prejednáva Výbor klubu (stanovy klubu, druhá hlava,čl.5).

Pri akejkoľvek platbe šekovou poukážkou prosíme kvôli uľahčeniu identifikácie vždy poslať sken šekového ústrižku mailom na seky@koliaklub.sk.

Pri žiadosti o vydanie krycích listov treba dokladať kópiu o zaplatení ročného členského poplatku + poplatok za vystavenie krycích listov, inak nebude klubovým poradcom chovu vydaný ! Svoju žiadosť zasielajte na adresu poradcu chovu (kontakt v sekcií výbor).

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008