Chovateľský poriadok klubu chovateľov kólií a šeltií:

 

 

1. Všeobecne

 

1.1. Chovateľský poriadok Klubu chovateľov kólií a šeltií (ďalej KCHKŠ) má za úlohu podporovať rozvoj klubom zastrešených plemien na území Slovenskej republiky podľa plemenných štandardov FCI č. 156, č. 296 a č. 88, pričom zachováva biologické zdravie každého jedinca a charakteristické vlastnosti a vlohy jednotlivých plemien. V chove sa nesmú používať psy s vylučujúcimi a vrodenými chybami.

 

1.2. Všetky osoby využívajúce služby KCHKŠ musia presadzovať záujmy každého zvieraťa (jedinca) ako živého, vnímavého a cítiaceho tvora, zachovávať dobrú povesť klubu, chovateľov a priaznivcov plemena. Nesmú podporovať kupčenie, zlé zaobchádzanie so psami a iné činnosti, ktoré odporujú základným princípom ochrany zvierat.

 

1.3. Chovateľ, majiteľ resp. držiteľ je povinný starať sa o psov a šteňatá riadnym spôsobom, dodržiavať podmienky hygieny a starostlivosti o zdravie zvierat a rešpektovať v tomto zmysle platné právne predpisy, Chovateľský poriadok KCHKŠ a predpisy FCI a SKJ a ÚKK.

 

 

2. Právo na chov

 

2.1. Právo na chov zabezpečuje KCHKŠ pre chovateľov a majiteľov kólií a šeltií na území Slovenskej republiky bez ohľadu na členstvo v klube, podmienkou je dodržiavanie tohto Chovateľského poriadku a Stanov klubu.

KCHKŠ si vyhradzuje právo na zvýhodnené podmienky poskytovaných služieb pre svojich členov.

 

2.2. Chovom sa rozumie cieľavedomá čistokrvná plemenitba, rešpektujúca zásady zdravia jedinca i populácie. Chov nesmie byť na úkor zdravia.

 

2.2 Za chovateľa je považovaná osoba právoplatne vlastniaca chovnú sučku a chovateľskú stanicu, s právom jednať vo svojom mene a s podpisovým právom v chovateľských záležitostiach. Pokiaľ sú majiteľmi sučky viaceré osoby je potrebné, aby právo podpisu bolo zverené len jednej osobe, na ktorej meno je platne zaregistrovaná chovateľská stanica.

 

2.3. Majiteľom chovného psa je osoba, ktorá jedinca právoplatne nadobudla a môže sa preukázať preukazom pôvodu uznaným príslušnou plemennou knihou.

2.4. Každá zmena v držaní a spôsobilosti chovného jedinca musí byť najneskôr do 30 dní oznámená písomne poradcovi chovu, týka sa to aj zapožičania chovnej suky alebo krycieho psa do zahraničia, predčasného ukončenia chovnej spôsobilosti zo zdravotných dôvodov, úhynu chovného jedinca atď. V prípade úmrtia chovateľa je zmena nahlasovaná až po ukončení právoplatného dedičského konania.

2.5. Povinnosťou člena klubu i nečlena využívajúceho služby klubu je chovať výhradne šteňatá s preukazom pôvodu. V prípade, že dôjde k nežiaducemu nakrytiu alebo prekrytiu, je chovateľ povinný o tomto informovať príslušného poradcu chovu. Porušenie týchto ustanovení môže mať za následok sankcie, vrátane odobratia práva chovať alebo kryť.

 

2.6. Chovateľ alebo majiteľ chovného jedinca sa nesmie podieľať na chove šteniat bez PP a to akéhokoľvek plemena. Porušenie tejto zásady je považované za nezlučiteľné s právom členstva KCHKŠ, ani poskytovania poskytovania služieb KCHKŠ. V prípade nedodržania chovateľských zásad je klub oprávnený navrhnúť SKJ zastavenie činnosti chovateľskej stanice.

 

3. Chov a jeho riadenie

 

3.1. Základným cieľom chovateľskej činnosti KCHKŠ je chovať zvieratá podľa platných štandardov FCI č. 156, č. 296 a č. 88, zdravé, s čo najmenším predpokladom vlôh pre dedičné choroby, chyby a nežiaduce znaky. Povaha zvierat má zodpovedať štandardnej povahe jednotlivých plemien zastrešených v tomto klube a exteriér sa má čo najviac približovať ideálu štandardov.

 

3.2. Medzi základné podmienky pre zaradenie psa/sučky do chovu patrí čistokrvnosť preukázaná preukazom pôvodu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI, v prípade importovaných jedincov splnením podmienok preregistrácie do Plemennej knihy ÚKK.

 

3.3.Chovnosť možno jedincovi priznať pokiaľ:

3.3.1. Jedinec absolvoval dve výstavy a to od triedy mladých, z toho aspoň jednu klubovú alebo špeciálnu výstavu, pričom druhá výstava musí byť minimálne so zadávaním CAC - s ocenením výborný alebo veľmi dobrý (z toho minimálne jedno ocenenie musí byť so známkou výborný).

3.3.2. Zhryz jedinca zaraďujúceho do chovu je nožnicový. Povolená je strata 2 zubov (P1,P2,M3), ktoré nesmú chýbať vedľa seba.

3.3.3. Jedinec, ktorý splnil uvedené podmienky sa označuje: CHOVNÝ PES/CHOVNÁ SUČKA

 

3.4.Chovnosť kategórie I. možno jedincovi priznať pokiaľ:

3.4.1. Jedinec absolvoval dve výstavy a to od triedy mladých, z toho aspoň jednu klubovú alebo špeciálnu výstavu, pričom druhá výstava musí byť minimálne so zadávaním CAC, obe s ocenením výborný.

3.4.2. Zhryz jedinca zaraďujúceho do chovu je nožnicový, jedinec je plnochrupý. Potvrdenie o plnochruposti môže byť podložené výstavným posudkom, potvrdením od veterinárneho lekára, ale poradcu chovu.

3.4.3. Jedinec kólie a šeltie musí mať absolvované vyšetrenie očného pozadia, potvrdenie o vyšetrení na DBK po 12. mesiaci veku a u šeltií je potrebné doložiť atest vyšetrenia na luxáciu pately po 12. mesiaci veku jedinca. Odporúčané sú genetické vyšetrenia ako CEA, PRA a MDR1.

3.4.4. Jedinec, ktorý splnil uvedené podmienky sa označuje: CHOVNÝ/Á I.

 

3.5. V chove nesmú byť využité jedince s ťažkým stupňom dysplázie a CEA, pozitívnej PRA a iných dedičných ochorení. Taktiež sa nesmú používať psy s vylučujúcimi chybami, ako sú vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby chrupu alebo anomálie čeľuste, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus a iné

 

3.6. K chovu by mali byť využívané len jedince s temperamentom typickým pre dané plemeno.

 

3.7. Po splnení chovných podmienok zašle majiteľ jedinca originál PP s posudkami výstav, atestov vyšetrení poradcovi chovu. Pre zaradenie do chovu je potrebné predložiť poradcovi chovu aj doklad (výstavný posudok, veterinárne potvrdenie, potvrdenie niektorého z poradcov chovu) o zhryze a plnochruposti/chýbaní zubov (v prípade chýbania zubov s ich vyznačením). Poplatok za zaradenie do chovu sa riadi aktuálnym cenníkom klubu. V prípade, ak na získanie chovnosti absolvoval jedinec klubovú alebo špeciálnu výstavu v inej členskej krajine FCI, poplatok za chovnosť je dvojnásobok bežného poplatku za zaradenie do chovu uvedeného v cenníku.

 

3.8. Minimálna veková hranica pre zaradenie do chovu je 15 mesiacov u kólií, 12 mesiacov u šeltií.

 

3.9. Chovnosť nadobudnutého dospelého jedinca zo zahraničia, ktorý už počas svojho predchádzajúceho pôsobenia splnil chovné podmienky v inej členskej krajine FCI sa u členov klubu uznáva automaticky predložením dokumentov potvrdzujúcim túto skutočnosť príslušnému poradcovi chovu. Zaradenie chovnosti sa určuje podľa bodov 3.3 a 3.4 tohto Chovateľského poriadku.

 

3.10 Chovná suka môže byť naposledy nakrytá v deň, kedy dovŕšila 8 rokov. Chovný pes môže páriť bez obmedzenia veku a počtu párení. Za každé krytie (i zahraničnej sučky) bez ohľadu na úspešnosť krytia odvádza majiteľ (alebo spolumajiteľ) klubu poplatok za použitie krycieho psa uvedený v cenníku KCHKŠ. Tento poplatok musí byť členom KCHKŠ uhradený najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom pes kryl. V prípade, ak je v chove použitý chovný jedinec v majetku nečlena využívajúceho služby KCHKŠ, uvedený poplatok za použitie krycieho psa je nutné poukázať na účet KCHKŠ najneskôr do 30 dní od prvého dňa krytia.

 

3.11. Chovná suka môže mať maximálne 3 vrhy v priebehu 2 rokov, s tým, že po 2 po za sebou nasledujúcich vrhoch musí nasledovať prestávka.

 

3.12. Chovný jedinec, u ktorého je strata zubov musí mať partnera plnochrupého.

 

3.13. Úzka príbuzenská plemenitba (medzi súrodencami, rodičom a priamym potomkom) je zakázaná.

 

3.14. Spojenie 2 blue-merle jedincov a blue-merle jedinca so zlatým nie je povolené.

3.15. Výnimku z chovných podmienok a chovateľského poriadku môže povoliť po zvážení prínosu príslušný poradca chovu.

 

4. Krycí list

 

4.1. Krycí list patrí medzi základné chovateľské dokumenty. Na jednotnom tlačive ho vystavuje príslušný poradca chovu na žiadosť majiteľa sučky. Za vystavenie krycích listov je chovateľ povinný zaplatiť poplatok podľa aktuálneho cenníka klubu.

 

4.2. O krycí list musí chovateľ požiadať poradcu chovu najmenej 30 dní pred predpokladaným krytím. So žiadosťou o vydanie krycieho listu posiela zároveň potvrdenie o zaplatení príslušného poplatku za vystavenie krycieho listu. V žiadosti chovateľ uvádza 1- 3 krycích psov. Krycí list zašle poradca chovu do 21 dní od žiadania a platí pre sučku na ktorú bol vydaný. Platnosť krycieho listu je pre člena klubu 1 rok, pre nečlena 3 mesiace. Krycí list platí len na jedno krytie. Zmeny v platnom krycom liste, resp. jeho opakované znovu vydanie z dôvodu výberu iného krycieho psa, ktorý nie je uvedený na krycom liste sa spoplatňuje sumou uvedenou v aktuálnom cenníku a chovateľ môže oň žiadať najneskôr 30 dní pred predpokladaným krytím.

 

4.3. Bez riadneho krycieho listu nesmie byť sučka nakrytá.

 

4.4. Ak sa krytie nepodarí uskutočniť, chovateľ je povinný vrátiť tlačivá poradcovi chovu do 21 dní po skončení hárania. V prípade, ak sučka nezabrezne, musí chovateľ informovať poradcu chovu a majiteľa použitého psa najneskôr do 70. dňa po nakrytí a zároveň poradcovi chovu vrátiť krycie listy.

 

4.5. Krycí list sa musí vypĺňať, aj keď obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

 

4.6. Krycí list je súčasťou Prihlášky k zápisu šteniat a je platný len s podpisom a odtlačkom pečiatky príslušného poradcu chovu.

 

4.7. Na každé ďalšie krytie sučky musí byť vystavený nový krycí list.

 

5. Krytie

 

5.1. Krytie chovnej sučky viacerými psami počas jednej ruje je neprípustné. Na krytie môže byť použitý len pes uvedený na krycom liste.

 

5.2. Sučka musí byť považovaná za nakrytú aj v prípade, že medzi jedincami prišlo len k penetrácii a nie k samotnému „zviazaniu“. V takomto prípade už nesmie majiteľ krytej sučky použiť iného krycieho psa.

 

5.3. Za účelom obohatenia chovu o zvlášť zaujímavý genofond je možné použiť aj techniky asistovanej reprodukcie ako sú vaginálna inseminácia čerstvým ejakulátom, či umelé oplodnenie chladeným alebo zmrazeným ejakulátom. Pri vaginálnej inseminácii veterinárny lekár na krycom liste potvrdzuje, že inseminoval sučku psom s overenou identitou. Na oplodnenie chladeným alebo zmrazeným semenom je možné použiť len plemenníka, ktorý má vykonaný DNA profil. Podmienkou využitia techník asistovanej reprodukcie je, že je ju možné použiť len u jedincov, ktorí sa už minimálne jeden krát reprodukovali prirodzenou cestou. K využitiu techník umelého oplodnenia je potrebný písomný súhlas klubu a SKJ, udelený na základe písomnej žiadosti chovateľa.

 

5.4. Je výhradne v právomoci chovateľa a majiteľa krycieho psa dohodnúť sa na podmienkach krytia, finančného či iného vyrovnania, príp. opakovaného krytia, ak sučka nezabrezne.

 

 

6. VRH

 

6.1. Chovateľ písomne nahlasuje na klubom určenom tlačive každý vrh príslušnému poradcovi chovu najneskôr do 7 dní po narodení šteniat, rovnako ako aj počet a pohlavie narodených šteniat a počet a pohlavie uhynutých, príp. utratených šteniat. Nenahlásenie vrhu v stanovených termínoch sa považuje za hrubé porušenie Chovateľského poriadku.

 

6.2. Prihlášku na zápis šteniat vyplňuje chovateľ. Následne dáva na na tejto prihláške) potvrdiť ich čipovanie, veterinárnemu lekárovi, členovi Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, s výnimkou chovateľov dlhodobo žijúcich v zahraničí (túto skutočnosť je potrebné uviesť už v žiadosti o pripúšťacie povolenie). Potom chovateľ zasiela prihlášku na zápis šteniat chovateľ poradcovi klubu.

6.2.1 Poradca chovu chovateľovi- členovi KCHKŚ na uvedené tlačivo potvrdí členstvo v klube a najneskôr do 21 dní ho posiela naspäť chovateľovi.

6.2.2. V prípade nečlenov KCHKŠ poradca chovu po obdržaní prihlášky k zápisu šteniat ho zašle jednému z kontrolórov vrhu, ktorý u nečlena KCHKŠ vykoná kontrolu vrhu.

 

6.3. Chovateľ je povinný starať sa o kotnú/dojčiacu sučku a celý vrh až do času predaja šteniat tak, aby mali zabezpečené podmienky pre zdarný a zdravý duševný a telesný vývoj.

6.4. V prípade úhynu sučky pri pôrode sa povoľuje umelý odchov. Chovateľ je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť poradcovi chovu.

6.5. Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený. Utratenie šteniat je z iných, ako z odôvodnených zdravotných príčin zakázané!

 

6.6. Pri predaji šteniat musia byť šteňatá vo veku najmenej 49 dní. Šteniatka musia byť odčervené, vakcínované a začípované.

 

6.7. Odporúča sa, aby chovateľ pri predaji šteniat vyhotovoval písomnú zmluvu s údajmi o oboch zmluvných stranách a o šteňati (kŕmenie, odčervovanie, očkovanie, viditeľné nedostatky či chyby atď.). Rovnako sa v záujme popularizácie plemien zastrešených v tomto klube, sú chovatelia povinní poskytnúť nadobúdateľom kontakt na klub (KCHKŠ), príp. odovzdať štandard a pod.

 

6.8. Predaj šteniat vykonáva a šteňatá novým majiteľom odovzdáva výhradne chovateľ. Prijímanie alebo odovzdávanie šteniat do komisionálneho predaja je zakázaný. Úmyselný predaj šteniat do výkupu je zakázaný.


6.9. Chovateľ je povinný informovať všetkých nových majiteľov šteniat o existencii KCHKŠ a o možnosti členstva v ňom, a taktiež o tomto Chovateľskom poriadku.


6.10. Chovateľ je povinný nahlásiť poradcovi chovu mená a adresy majiteľov šteniat a to najneskôr do 30 dní od predaja posledného šteňaťa. V opačnom prípade je poradca chovu povinný nevystaviť ďalšie krycie listy.

 

6.11. KCHKŠ má právo v prípade podozrenia z nelegálnej manipulácie s preukazmi o pôvode a šteňatami nariadiť vykonanie testov DNA u sporných jedincov. V prípade, že DNA test vykáže nelegálnu manipuláciu, náklady hradí chovateľ.

 

7. Kontrola vrhu

 

7.1. Kontrola vrhu sa u členov klubu štandardne nevykonáva, u chovateľa- nečlena KCHKŠ je povinná. Vykonáva ju u neho dvojčlenná komisia kontrolórov klubu, ktorá je na tento úkon poverená výborom klubu. Dvojčlenná komisia kontrolórov môže byť rozšírená o člena výboru klubu. Komisia kontrolórov spolupracuje pri výkone činnosti s príslušným poradcom KCHKŠ, informuje ho o prebehnutej kontrole a zasiela mu správy z kontroly.

 

7.2. Kontrola vrhu sa vykonáva po dohode s chovateľom – nečlenom klubu minimálne 1 krát pred odberom šteniat, najneskôr však v 7. týždni ich veku. O kontrole vrhu sa spíše a podpíše zápisnica pričom kontrolór zapíše informácie o momentálnej kvalite jednotlivých šteniat. V prípade nejasností sa odporúča opakovaná kontrola. Preplatenie cestovných nákladov kontrolóra hradí chovateľ (upravuje vykonávací predpis MF SR).


7.3. Chovateľ je povinný umožniť minimálne 1 kontrolu celého vrhu a pri výkone kontroly spolupracovať. V opačnom prípade sa chovateľ vystavuje disciplinárnemu postihu a vrh nebude zapísaný v plemennej knihe.

 

7.4. Kontrolou vrhu nepreberajú kontrolné orgány zodpovednosť za chovateľa, ktorý je povinný pri predaji šteniat upozorniť kupujúcich v písomnej forme na všetky jemu známe nedostatky, ktoré znižujú hodnotu šteňaťa.

 

7.5 V prípade kontroly vrhu u člena klubu hradí cestovné náklady klub.


8. Čipovanie

 

8.1. Čipovanie slúži na nezameniteľnú identifikáciu šteniat. Čipovanie šteniat je povinné a vykonáva sa na náklady chovateľa. Vykonáva ho na veterinárny lekár, poverený na tento úkon a to najneskôr do 8. týždňa veku šteniat.

8.2. Veterinárny lekár po vykonaní čipovania pridelí na prihláške vrhu k menu čipovaného šteňaťa číslo čípu, nálepku nalepí do príslušného riadku a potvrdí svoj výkon podpisom a razítkom.

8.3. Oba exempláre prihlášky vrhu po potvrdení prihlášky vrhu poradcom chovu a veterinárnym lekárom o vykonanom čípovaní, zašle chovateľ doporučenou zásielkou na adresu Plemennej knihy a to doporučene a najneskôr do veku 9. týždňov.

8.3.1 V prípade zaslania prihlášky na zápis šteniat starších ako 9 týždňov vyžaduje Plemenná kniha vyjadrenie klubu. To na základe žiadosti chovateľa a po uhradení cenníkom stanoveného poplatku chovateľom vydáva príslušný poradca chovu.

8.3.2. Zápis šteniat starších ako 3 mesiace je možný len vo výnimočných prípadoch za podmienok stanovených Zápisným poriadkom ÚKK.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tento chovateľský poriadok zrušuje predchádzajúci.

Všetko tu nespomenuté upravuje Chovateľský a zápisný poriadok SKJ a Zápisný poriadok ÚKK.

 

Porušenie chovateľského poriadku môže mať za následok sankcie, vrátane odobratia práva chovať alebo kryť. O postihu za porušenie chovateľského poriadku rozhodujú orgány chovateľského klubu podľa stanov KCHKŠ.

 

Tento chovateľský a zápisný poriadok bol schválený Výročnou členskou schôdzou KCHKŠ dňa 16.4.2016 v Lučenci a týmto dňom nadobúda platnosť. O doplnení alebo zmene Chovateľského poriadku rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou členov.

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008