Dizajn a grafiku stránok vytvoril Štefan Haško + Jana Brossmannová

Webmaster stránok je Jana Brossmannová, ktorá takisto zodpovedá aj za ich obsah.

Technická podpora: Ing. Peter Suvák, Ing. Juraj Pivka

 

©

Grafiku, obsah a autorské materiály použité na tejto stránke nie je dovolené

voľne preberať, šíriť a kopírovať bez súhlasu webmastera.

 

 

Všetky návrhy, príspevky na doplnenie, fotky, inzerciu a pod., zasielajte na adresu:

webmaster@koliaklub.sk

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ AKTUALIZÁCIE KLUBOVÉHO WEBU:

 

Aktualizácia stránky bude prebiehať 1x do mesiaca a to k 1.- dňu príslušného mesiaca. Do tejto aktualizácie budú zaradené podklady dodané do 15.- dňa predchádzajúceho mesiaca. Žiadosti poslané po tomto termíne budú zaradené až do nasledujúcej aktualizácii stránky.

 

Webmaster má právo aktualizovať stránku aj mimo vymedzeného termínu, pokiaľ mu to časové a iné možnosti umožnia, avšak bez povinnosti uvedenia aktualizácie v novinkách. Aktualizácie pridané v priebehu mesiaca budú vypísané v novinkách najneskôr ku 1.- dňu príslušného mesiaca.

 

V prípade, ak dôjde k spamovaniu stránky z akéhokoľvek dôvodu (napr. postupnému zasielaniu výsledkov jedincov v majetku toho istého majiteľa z rovnakého obdobia atď., len za cenu umelého zvyšovania pozornosti), má právo webmaster zaradiť informáciu bez jej uvedenia v novinkách.


Stránka bola vytvorená a je aktualizovaná na báze dobrovoľnosti webmastera, bez finančného vyrovnávania za aktualizácie. Členovia klubu preto rešpektujú prípadné odchýlky termínov aktualizácie napr. z dôvodov rodinných, zdravotných, či pracovných.

 

Prezentovať svojich psov na klubovej stránke majú právo len riadni členovia klubu !!! (podľa stanov klubu - riadny člen = "...občan SR s trvalým pobytom v SR...")

 

*Je možné prezentovať aj psov v spolumajiteľstve, ak je aspoň jeden zo spolumajiteľov členom klubu. Spolumajiteľstvo musí byť doložené oskenovaným PP.

 

Webmaster nie je povinný reagovať na každý Váš mail -  môže Vás kontaktovať len v prípade nejasností ohľadom zaslaných údajov.


Prípadné sťažnosti členov klubu rieši výbor klubu. Voči rozhodnutiu výboru je možné podať do 14 dní námietku na Kontrolnú a revíznu komisia (KaRK). Vyjadrenie KaRK je konečné.

 


Pravidlá pre jednotlivé sekcie:

 

chovní jedinci

- do tejto sekcie prosím zasielajte len kvalitné fotografie svojich psov v postoji & portrét hlavy. Nekvalitné, rozmazané a nejasné fotografie nebudú použité!

- do tejto sekcie zaradzujeme len jedincov uchovnených pod SKJ/FCI.

- preradenie psa/sučky do sekcie chovné jedince môže byť vykonané len na popud príslušného poradcu chovu. Jedinec bude zaradený do zoznamu automaticky. Ak majiteľ zašle potrebné údaje, bude následne jedincovi vytvorená jeho vlastná karta

- o aktualizáciu novonadobudnutých titulov, či zmenu fotografií svojho jedinca môže člen klubu požiadať len raz za štvrťrok (tj. 3 mesiace od poslednej žiadosti)

- nové vyšetrenia a šampionáty jedincov budú zaraďované priebežne, pri aktualizáciách. Musia byť však podložené oskenovaným certifikátom / diplomom.

 

NÁDEJE KLUBU

- o zaradenie nového jedinca medzi nádeje klubu môže požiadať každý člen klubu za základe prehlásenia, že je majiteľom/spolumajiteľom uvedeného psa/sučky*

- majiteľ môže raz za 3 mesiace požiadať o doplnenie fotografií v počte max. 2 fotografie

- ak je nádej preradená do archívu, karta sa už neaktualizuje

- do tejto sekcie zasielajte kvalitnú fotku/y, oskenovaný rodokmeň, údaje o majiteľovi, meno chovateľa, číslo zápisu v SPKP či prípadné vyšetrenia

- nové vyšetrenia a šampionáty jedincov budú zaraďované priebežne, pri aktualizáciách. Musia byť však podložené oskenovaným certifikátom / diplomom.

 

zoznam vyšetrených jedincov / JEDINCOV SO SKÚŠKAMI

- do týchto sekcií zasielajte oskenované kópie vyšetrení / certifikátov, vo formáte *.jpg , *.pdf, prípadne *.doc a vo veľkosti min. 800 x 600 pixelov. Nejasné, nečitateľné či nekvalitné osvedčenia (vrátané nekvalitného odtlačku pečiatky) nebudú uverejnené! Vyšetrenie na herpes vírus zverejňujeme, len ak je vykonané PCR metódou

 

- Klub sa zaručuje (a zverejňuje) klinické výsledky len od špecialistov na dbk, luxácie pately a oči ( uvedení v sekcií zdravie) a genetické výsledky zo špecializovaných laboratórií, podložené oficiálnym certifikátom. Pravidlo bolo prijaté od 1.7.2016 a preto sa vyšetrenia zverejnené pred týmto dátumom na klubovom webe ponechajú, ale od tohto dátumu sú zverejňované už len podľa nových pravidiel.

 

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

    - v súvislosti s prijatím zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov, nemôžu už byť na

     stránke klubu zverejňované priamo zdravotné certifikáty o absolvovaných vyšetreniach.

     Podmienkou na zverejnenie výsledku v zozname vyšetrených jedincov však stále zostáva jeho

     zasiatie.

 

inzerciA

- členovia klubu majú možnosť využiť inzerciu na klubovom webe. Môžu si ju nahadzovať a aktualizovať sami. Budú môcť svoje inzeráty teda udržovať neustále aktuálne.  Za správnosť údajov budú taktiež zodpovedať oni.

 

Členovia, ktorí majú záujem inzerovať, musia pri prvotnom kontakte napísať požiadavku administrátorovi inzercie na mail inzercia@koliaklub.sk. Ten zadá požiadavku do systému, ktorý im vygeneruje a zašle prihlasovacie údaje do osobného konta a inzerenti si môžu nahodiť a spravovať svoje inzeráty.

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008