Stanovy klubu chovateľov kólií a šeltií:
 

 

1. NÁZOV, SÍDLO, PÔSOBNOSŤ

1.1. NÁZOV:KLUB CHOVATEĽOV KÓLIÍ A ŠELTIÍ
1.2. SÍDLO: Krosnianska 55, 040 22 Košice
1.3. PÔSOBNOSŤ: územie Slovenskej republiky.
 
2. POSLANIE A CIELE

2.1. Klub chovateľov kólií a šeltií (ďalej len KCHKŠ), je spoločenskou, záujmovou organizáciou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. KCHKŠ je právnickou osobou a svoju činnosť rozvíja v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Je riadnym členom Únie kynologických klubov(ďalej len ÚKK).
2.2. Cieľom KCHKŠ je združovať chovateľov, majiteľov a priateľov plemien kólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá a šeltia.
2.3. KCHKŠ sa usiluje o zveľadenie a rozšírenie chovu čistokrvných plemien zastrešených KCHKŠ. Jedným z jej hlavných cieľov je zlepšenie genofondu, zdravia a povahových vlastností psov pri dodržiavaní stanov, všetkých predpisov a nariadení Slovenskej kynologickej jednoty(ďalej len SKJ) a Medzinárodnej kynologickej federácie FCI (ďalej len „FCI“).
2.4. KCHKŠ usporadúva výstavy zastrešených plemien a to minimálne 2x ročne.
2.5. KCHKŠ sa podieľa na propagácii chovu uvedených plemien medzi záujemcami a prezentuje slovenský chov doma a v zahraničí. KCHKŠ poskytuje informácie pre svojich členov prostredníctvom svojej webovej stránky a Klubového spravodajcu.
2.6. KCHKŠ pre dosiahnutie svojich cieľov a poslania spolupracuje s ÚKK, s ostatnými kynologickými organizáciami zastrešených v SKJ a FCI na Slovensku a v zahraničí v záujme kvalitného rozvoja chovu v Slovenskej republike.
 
3. ČLENSTVO

3.1. Členom KCHKŠ sa môže stať každý chovateľ, majiteľ a priateľ psov plemien kólia dlhosrstá, kólia krátkosrstá a šeltia, ktorý súhlasí so Stanovami KCHKŠ a platným Chovateľským poriadkom KCHKŠ. Počet členov je neobmedzený.
3.2. Členstvo môže byť riadne, mimoriadne a čestné.
 
3.2.1. RIADNE ČLENSTVO


3.2.1.1.Riadnym členom môže byť fyzická osoba, každý občan SR s trvalým pobytom v SR. Podmienkou je, aby bol vlastníkom aspoň jedného psa zastrešeného v KCHKŠ.
3.2.1.2. O prijatí za riadneho člena rozhoduje výbor KCHKŠ.
3.2.1.3. V prípade neprijatia za člena KCHKŠ výborom KCHKŠ sa môže uchádzač o riadne členstvo v KCHKŠ odvolať na členskej chôdzi alebo výročnej členskej chôdzi a tieto ako nadradené orgány výboru KCHKŠ rozhodnú o prijatí alebo neprijatí za člena KCHKŠ.
3.2.1.4.Riadni členovia majú hlasovacie právo, môžu voliť a byť volení do všetkých orgánov KCHKŠ.
 
3.2.2. MIMORIADNE ČLENSTVO


3.2.2.1. Mimoriadnym členom môže byť fyzická osoba, ktorá nemá trvalé bydlisko na území SR, alebo občan, ktorý nevlastní ani jedného psa plemena zastrešeného v KCHKŠ.
3.2.2.2. Mimoriadni členovia nemajú hlasovacie právo.
 
3.2.3. ČESTNÉ ČLENSTVO


3.2.3.1. Výbor KCHKŠ môže tých, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj KCHKŠ alebo chov plemien zastrešených KCHKŠ navrhnúť za čestných členov.
3.2.3.2. Čestní členovia nemajú hlasovacie právo.
 
3.3. ČLENSTVO ZANIKÁ


3.3.1. Dobrovoľným písomným odhlásením doručeným výboru KCHKŠ.
3.3.2. Nezaplatením členského príspevku do 31.1. príslušného kalendárneho roka. Členstvo sa obnoví po uhradení členského a zápisného príspevku nového člena, dňom schválenia výborom KCHKŠ.
3.3.3.Vylúčením, o ktorom rozhoduje výbor KCHKŠ, pri vážnom porušení Stanov KCHKŠ alebo Chovateľského poriadku KCHKŠ a to dňom rozhodnutia. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní a Výbor klubu je povinný zvolať členskú schôdzu na najbližšej klubom organizovanej výstave. Členská schôdza alebo Výročná členská schôdza KCHKŠ rozhodne s konečnou platnosťou o členstve alebo vylúčení s trojštvrtinovou väčšinou prítomných hlasov. Členstvo zaniknuté podľa tohto bodu, môže opäť vzniknúť najskôr po dvoch rokoch.
3.3.4. Úmrtím člena KCHKŠ.
3.3.5. Zánikom KCHKŠ.
3.3.6. Zánikom členstva stráca bývalý člen práva a povinnosti voči KCHKŠ, ktoré vyplynuli z jeho členstva.
 
4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

4.1. PRÁVA RIADNYCH ČLENOV


4.1.1. Majú právo voliť a byť volení do všetkých orgánov KCHKŠ.
4.1.2. Predkladať návrhy výboru KCHKŠ.
4.1.3. Obracať sa s dopytmi a so sťažnosťami na výbor KCHKŠ.
4.1.4. Zúčastňovať sa na všetkých podujatiach KCHKŠ.
4.1.5. Používať všetky výhody poskytované KCHKŠ.
4.1.6. Podielať sa na činnosti KCHKŠ.
 
4.2. PRÁVA MIMORIADNYCH A ČESTNÝCH ČLENOV


4.2.1. Predkladať návrhy výboru KCHKŠ.
4.2.2. Obracať sa s dopytmi a sťažnosťami na výbor KCHKŠ.
4.2.3. Zúčastňovať sa na všetkých podujatiach KCHKŠ.
4.2.4. Podieľať sa na činnosti KCHKŠ.
 
4.3. POVINNOSTI ČLENOV


4.3.1. Zaplatiť členský príspevok do 31. januára príslušného kalendárneho roka a u nových členov zaplatiť okrem členského príspevku aj zápisný príspevok.
4.3.2. Dodržiavať Stanovy KCHKŠ a Stanovy ÚKK, SKJ a FCI.
4.3.3. Dodržiavať Chovateľský poriadok KCHKŠ a Chovateľský, zápisný poriadok, všetky predpisy a nariadenia ÚKK, SKJ a FCI.
4.3.4 Pomáhať pri plnení cieľov KCHKŠ a aktívne sa podieľať na jeho práci.
4.3.5. Podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom KCHKŠ.
4.3.6. Ochraňovať a zveľaďovať majetok KCHKŠ.
 
4.4. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK


4.4.1. Členský príspevok pre riadnych a mimoriadnych členov určuje členská schôdza, alebo výročná členská schôdza. Ak nie je členskou schôdzou zmenený, zostáva z predchádzajúceho kalendárneho roka. Členovia s čestným členstvom sú od členského príspevku oslobodení.
 
 
5. ORGÁNY KCHKŠ

5.1 Výročná členská schôdza
5.2.Členská schôdza
5.3. Výbor Klubu
5.4. Kontrolná a revízna komisia
 
5.1 VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHȎDZA


5.1.1. Najvyšším orgánom Klubu je Výročná členská schôdza(ďalej len VČS), ktorá volí a odvoláva Výbor Klubu (ďalej len VK) a členov Kontrolnej a revíznej komisie (ďalej len KRK).
5.1.2. Zvoláva sa raz za 4 roky.
5.1.3. Je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov.
5.1.4. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia.
5.1.5. VČS riadi predseda, prípadne tajomník Klubu. O jednaní a uzneseniach sa píše zápis, ktorý podpíše predseda Klubu a zapisovateľ.
5.1.6. Schvaľuje čestných členov Klubu, Stanovy a Chovateľský poriadok, ich zmeny a doplnky.
5.1.7. Rokuje a uznáša sa o činnosti a hospodárení Klubu, o správach a návrhoch Výboru klubu a členov.
5.1.8. VČS rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do Klubu, o vylúčení z Klubu. Je odvolacím orgánom v konaniach, kde prvostupňové rozhodnutia vydáva Výbor klubu.
5.1.9. VČS sa uznáša o zániku Klubu.
 
5.2 ČLENSKÁ SCHȎDZA


5.2.1. Členskú schôdzu (ďalej len ČS) zvoláva VK podľa potreby, alebo ak o to požiada aspoň 30% členov.
5.2.2. ČS rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do Klubu, o vylúčení z Klubu. Je odvolacím orgánom v konaniach, kde prvostupňové rozhodnutia vydáva Výbor klubu.
5.2.3. Je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov.
5.2.4. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia.
5.2.5. VČS riadi predseda, prípadne tajomník Klubu. O jednaní a uzneseniach sa píše zápis, ktorý podpíše predseda Klubu a zapisovateľ.
5.2.6. Schvaľuje čestných členov Klubu, Stanovy a Chovateľský poriadok, ich zmeny a doplnky.
5.2.7. Rokuje a uznáša sa o činnosti a hospodárení Klubu, o správach a návrhoch Výboru klubu a členov.
5.2.8. VČS rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do Klubu, o vylúčení z Klubu. Je odvolacím orgánom v konaniach, kde prvostupňové rozhodnutia vydáva Výbor klubu.
 
5.3. VÝBOR KLUBU


5.3.1. Výbor klubu je volený v štvorročných cykloch a to na Výročnej členskej schôdzi. Jednotliví členovia Výboru klubu v prípade potreby môžu byť volení aj na členskej schôdzi. Voľba členov do VK a ich odvolanie sa vykonáva priamym hlasovaním riadnych členov.
5.3.2. Štatutárnymi zástupcami KCHKŠ sú predseda a tajomník, ktorí sú oprávnení konať v mene KCHKŠ (v súlade s rozhodnutiami vo VK). VK je výkonným orgánom Klubu, riadi jeho činnosť a pôsobnosť medzi výročnými členskými schôdzami a členskými schôdzami v záujme dosiahnutia vytýčených cieľov Klubu.
5.3.3.VK je 5 alebo 7 členný, v zložení: predseda, tajomník, pokladník a členovia výboru(poradcovia chovu a zástupcovia riadnych členov Klubu), ktorí môžu byť poverení vykonávaním určitej konkrétnej funkcie.
5.3.4.V prípade, že sa člen kontrolnej a revíznej komisie(ďalej len KRK) alebo člen VK vzdá svojej funkcie na základe písomného vyjadrenia, túto funkciu zastáva náhradne zvolený člen výborom Klubu, nadpolovičným počtom hlasov všetkých členov VK do konania najbližšej VČS alebo ČS.
5.3.5. VK sa schádza podľa potreby, najmenej však 4x do roka. Schôdzu zvoláva predseda VK minimálne 14 dní vopred s uvedením programu rokovania. V prípade nezvolania zasadnutia predsedom Klubu, môže byť zvolané tajomníkom Klubu. VK je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. V prípade rovnosti hlasov, je rozhodujúci hlas predsedu Klubu. O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica.
5.3.6. VK môže rokovať aj konferenčným a korešpondenčným spôsobom s využitím techniky za predpokladu, že je riadne spísaná zápisnica.
5.3.7. Do pôsobnosti VK patrí:
a) Uskutočňovať poslanie KCHKŠ.
b) Prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov Klubu a predkladať prípadné odvolania VČS a ČS.
c) Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia VČS a ČS.
d) Pripravovať a zvolávať VČS a ČS.
e) Plánovať činnosť Klubu a navrhovať finančný rozpočet Klubu.
f) Menovať členov organizačného výboru klubových akcií.
g) Podávať odborné vyjadrenia k otázkam.
h) Navrhovať adeptov na posudzovanie exteriéru psov.
i) V rámci disciplinárneho konania prejednávať a vykonávať rozhodnutia ohľadne priestupkov členov proti Stanovám a Chovateľskému poriadku Klubu.
j) Vydávať informácie o činnosti Klubu.
5.3.8. Volebné obdobie členov VK je 4 roky.
 
5.4. KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA


5.4.1. Kontrolná a revízna komisia(ďalej len KRK) je kontrolný orgán, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VČS.
5.4.2. KRK je 3 členná a je volená na VČS. Jednotliví členovia KRK v prípade potreby môžu byť volení aj na ČS.
5.4.3. Predseda KRK je zvolený samostatne.
5.4.4. Výkon funkcie v KRK sa ukončuje v prípade vzdania sa funkcie, úmrtia, neobnovenia členstva do 31.1. bežného kalendárneho roka v KCHKŠ.
5.4.5. Člen KRK nemôže byť zároveň aj členom VK.
5.4.6. Právomoci a povinnosti KRK:
a) Kontroluje činnosť VK
b) Kontroluje hospodárenie a majetok KCHKŠ.
c) Prevádza 1xročne revíziu pokladne, príjem a čerpanie finančných prostriedkov za prítomnosti predsedu Klubu.
d) Podáva VČS a ČS návrhy na odvolanie členov VK.
e) Prerokováva sťažnosti členov a predkladá návrhy riešenia VK.
5.4.7. Volebné obdobie členov KRK je 4 roky.
 
6. DISCIPLINÁRNE KONANIE

6.1. V disciplinárnom konaní sa rozhoduje o členovi, ktorí:
a) vážne poškodil záujmy KCHKŠ.
b) koná v rozpore s platnými uzneseniami orgánov Klubu.
c) porušuje Stanovy a Chovateľský poriadok KCHKŠ.
6.2. Návrh na disciplinárne konanie podáva člen Klubu do výboru Klubu.
6.3. Výbor Klubu koná tak, aby rozhodol do 30 dní odo dňa, v ktorom dostal podnet na disciplinárne konanie. Člen Klubu, ktorého sa týka disciplinárne konanie je výborom Klubu vyzvaný k písomnému stanovisku k danému obvinenie. Vyjadrenie je povinný zaslať do 14 dní. V prípade nevyjadrenia sa do 14 dní, disciplinárne konanie pokračuje aj bez tohto vyjadrenia.
6.4. Opatrenia, ktoré možno uložiť v disciplinárnom konaní sú:
a) pokarhanie
b) pokarhanie s výstrahou
c) pozastavenie výkonu funkcie alebo chovu na určitú dobu
d) zrušenie členstva
 
7. HOSPODÁRENIE

7.1. Zdrojom príjmu KCHKŠ sú:
a) členské príspevky
b) zápisné príspevky
c) poplatky za výstavy usporiadané Klubom
d) dotácie z Únie kynologických klubov a iné dotácie
e) dary od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia ako aj príjmy z činností, ktoré vyplývajú z cieľov a poslania KCHKŠ.
7.2. Príjmy KCHKŠ sú určené len na činnosť Klubu. Príjem a výdaj finančných príspevkov a darov je pravidelne kontrolovaný KRK. Pokladník Klubu predkladá ročné zúčtovanie za kalendárny rok VK k 31.3.
7.3. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže KCHKŠ vykonávať doplnkovú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním materiálnej podpory Klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a Stanovami klubu.
7.4. Hospodárenie a účtovanie KCHKŠ sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
8. ZÁNIK KCHKŠ

5.7.1. O zániku KCHKŠ rozhoduje VČS ako najvyšší orgán Klubu a to trojpätinovou väčšinou riadnych členov.
 
9. ÚČINNOSŤ

Tieto novelizované Stanovy KCHKŠ boli schválené 16.04.2016 a sú účinné odo dňa ich zaregistrovania.
 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008