KCHKŠ v roku 2014 vyhlasuje súťaž o:

 

 

/Výstavné kategórie/

 

TOP JEDINEC KLUBU (čestná cena)
TOP NÁDEJ
(pre všetky plemená spoločne)

TOP JUNIOR PES (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP JUNIOR SUČKA
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP PES
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP SUČKA
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP VETERÁN
(pre všetky plemená spoločne)

 

/Doplnkové kategórie/

*neplatí pre zahraničných súťažiach

 

TOP CHOVNÝ PES (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP CHOVNÁ SUČKA
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)


TOP ŠPORTOVÝ JEDINEC
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)


TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA KLUBU
(čestná cena)
TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)

 

 

 

PRIHLASOVANIE

 

- jedinca do súťaže TOP PES môže prihlásiť výhradne jeho majiteľ / spolumajiteľ.

- Do TOP PSA (výstavné kategórie) sa prihlasujete a zadávate výsledky svojho jedinca/jedincov

 

»» ONLINE FORMOU ««

 

vstup do prihlasovania

 

- zvyšné kategórie (TOP chovný jedinec, TOP športový jedinec, TOP chovateľská stanica) sa hlásia zaslaním

  potrebných podkladov prostredníctvom e-mailu:

 

webmaster@koliaklub.sk

 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

/platné pre všetky kategórie/


-
DÔLEŽITÉ !!! Súťaž trvá od 1.januára. do 20.decembra príslušného roku

- rátajú sa úspechy jedincov len za daný rok

- do tejto súťaže sa môžu zapojiť len psy v majetku alebo spolumajiteľstve členov klubu

- v prípade spoluvlastníctva jedinca musia byť etci spolumajitelia členom KCHKŠ !!!

- novým členom sa do súťaže zaratávajú výstavy až odo dňa vstupu do klubu (aj v prípade spolumajiteľstva).
- každá kategória sa otvára len ak sú aspoň dvaja súťažiaci !!! (Neplatí pre kategóriu TOP CH.S.) V prípade

   nedostatočného počtu jedincov sa kategórie, ktoré sú delené na psov a sučky spájajú

- každý víťaz (1.-3. miesto) má nárok na diplom, víťaz kategórie (1. miesto) obdrží pohár

 - v prípade zhodného počtu bodov u jednotlivcov rozhoduje o poradie vyšší priemer výsledkov. V prípade zhodného

   počtu bodov v súťaži chovateľských staníc rozhoduje o poradí vyšší súčet ich výstavných priemerov

- v prípade nejasností môžu byť podklady a výsledky predložené revíznej komisii klubu (najneskôr do 31.12.2014)

- na výsledky súťaže nie je možné sa odvolať.

 

 

BODOVÉ TABUĽKY:

● bodovanie výstav ( stiahni tu )
● bodovanie športových výsledkov ( stiahni tu)
  .

 

 

DOPLŇUJÚCE PRAVIDLÁ JEDNOTLIVÝCH SÚŤAŽÍ:


TOP JEDINEC KLUBU - je čestná cena, ktorú získa jedinec s najvyšším počtom bodov v celej súťaži

 

TOP NÁDEJ - rátajú sa výstavné výsledky z triedy šteniat, dorastu

TOP JUNIOR PES/SUČKA – rátajú sa výstavné výsledky z triedy šteniat, dorastu & mladých

TOP PES/SUČKA – rátajú sa výstavné výsledky zo všetkých tried

TOP VETERÁN – rátajú sa výstavné výsledky len z triedy veteránov

 

TOP CHOVNÝ PES/SUČKA:

   - súťaže sa môžu zúčastniť jedinci: u sučky - maximálne 3 roky po ukončení reprodukčnej schopnosti,

      u psa maximálne 3 roky po jeho úhyne.

   - jedinec musí byť v majetku / spolumajiteľstve členov klubu (viď všeobecné podmienky)
   - jedincovi sa zaratáva + 10 bodov za každé zapísané šteňa v danom roku pre sučku i psa

   - rátajú sa odchovy jedinca, ktoré daný rok dosiahli nejaké výstavné / športové úspechy

   - u TOP CHOVNEJ SUČKY sa rátajú všetky odchovy v majetku alebo spolumajiteľstve členov klubu

     (viď všeobecné podmienky). Je možné zarátať aj výsledky odchovov  vo vlastníctve nečlenov klubu - ak majú

     trvalý pobyt mimo SR /tj. ak je daný jedinec export /avšak výstavy z krajiny ich bydliska nie sú brané ako

     zahraničné.

   - u TOP CHOVNÉHO PSA - sa rátajú len odchovy v majetku alebo spolumajiteľstve členov klubu

     (viď všeobecné podmienky), ktoré daný jedinec kryl v chovateľskej stanici na území SR.

   

TOP ŠPORTOVÝ JEDINEC - rátajú sa športové a pracovné výsledky, podľa bodovej tabuľky. Garantom tejto

   kategórie je Petra Horňáková (vyhodnocuje a dozerá na správnosť výsledkov).

 

TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA KLUBU:

   - je čestná cena, ktorú získa chovateľská stanica s najvyšším počtom bodov v celej súťaži

TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA:

   - zaratávajú sa len odchovy v majetku / spolumajiteľstve členov klubu (viď všeobecné podmienky)

   - pre vstup do kategórie je potrebné zarátať výsledky aspoň 1 odchovu danej ch.s.

   - započítavajú sa výstavné aj športové výsledky odchovov
 
  - je možné zarátať aj výsledky odchovov  vo vlastníctve nečlenov klubu - ak majú trvalý pobyt mimo SR

     /tj. ak je daný jedinec export /avšak výstavy z krajiny ich bydliska nie sú brané ako zahraničné.

 

 

Podmienky pre RIADNYCH ČLENOV:

 

- pre vstup do súťaže sa domáci člen musí prihlásiť aspoň na 1 klubom organizovanú výstavu (neplatí pre TOP

   CHOVNÝ PES/SUČKA a TOP ŠPORTOVÝ JEDINEC)

- riadny člen môže do súťaže prihlásiť len jedinca, ktorý je zapísaný (preregistrovaný) v SPKP (SKJ).

   Preregistráciu je potrebne vykonať najneskôr do dňa uzávierky súťaže TOP PES. Môže byt udelená výnimka

   v prípade, ak je exportný rodokmeň jedinca ešte zdržiavaný (vo vybavovaní) v domovskej kynologickej organizácii.

 

Podmienky pre Zahraničných ČLENOV:

 

- jedinec musí mať absolvované min. 3 výstavy na území SR (z toho jedna musí byť klubom organizovaná

  a jedinec v nej musí súťažiť minimálne od triedy mladých)

- jedinec súťažiaci v kategórii TOP NADEJ musí mat absolvovanú minimálne jednu slovenskú výstavu
- zahraničná výstava je pre nich braná výstava z tretej krajiny (tj. mimo krajiny ich bydliska a SR)
- zahraničný súťažiaci sa môže zúčastniť len kategórií pre nich určených, tj. výstavných kategórií

  (TOP NÁDEJ, TOP JUNIOR PES / SUČKA, TOP PES / SUČKA, TOP VETERÁN)

 

pravidlá zverejnené ku januáru.2014

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008