KCHKŠ v roku 2020 vyhlasuje súťaž o:

 

 

/Výstavné kategórie/

 

TOP JEDINEC KLUBU (čestná cena)


TOP NÁDEJ
(pre všetky plemená spoločne)

TOP JUNIOR PES (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP JUNIOR SUČKA
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP PES
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP SUČKA
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP VETERÁN
(pre všetky plemená spoločne)

 

/Výstavná kategória pre zahraničných členov/

 

TOP ZAHRANIČNÁ SUČKA (pre všetky plemená spoločne)

TOP ZAHRANIČNÝ PES (pre všetky plemená spoločne)

 

/Bonusový "titul" pre každého psa, ktorý splní podmienky/

 

KLUB STAR
KLUB STAR JUNIOR

KLUB STAR VETERÁN

 

 

/Doplnkové kategórie/

 

TOP CHOVNÝ PES (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
TOP CHOVNÁ SUČKA
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)


TOP ŠPORTOVÝ JEDINEC
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)


TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA KLUBU
(čestná cena)
TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA
(zvlášť pre DK, KK, ŠE)

 

 

PRIHLASOVANIE

 

- jedinca do súťaže TOP PES môže prihlásiť výhradne jeho majiteľ / spolumajiteľ.

- Do TOP PSA (výstavné a chovné kategórie) sa prihlasujete a zadávate výsledky svojho jedinca/jedincov

- do systému je najprv nutné sa zaregistrovať:

 

»» ONLINE FORMOU ««

 

- kategória TOP športový jedinec sa hlási zaslaním potrebných podkladov prostredníctvom e-mailu:

 

webmaster@koliaklub.sk

 

všetci súťažiaci sú po nahodení výsledkov automaticky zaradení do bodovej tabuľky, kde systém robí

   priebežné poradie. Slúži to na transparentnosť a kontrolu výsledkov. V prípade akýchkoľvek nejasností

   alebo otázok ohľadom vašich či cudzích výsledkov nás môžete kontaktovať (viď všeobecné podmienky).

 

Výsledky si môžete skontrolovať tu - v priebežnom poradí.

 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

/platné pre všetky kategórie/


-
Do súťaže sa rátajú výsledky od od 1.januára 2020 do 31.decembra 2020

- Prihlasovanie do TOP PES 2020 trvá do 15.marca 2021 !!!

- Výsledky súťaže TOP PES 2020 budú po uzávierke spracované a zverejnené, ale podľa rozhodnutia

  členov na výročnej členskej schôdzi Lučenec 2020 budú spojené s výsledkami TOP PES 2021 a

  následne až prebehne vyhodnotenie a odmenenie súťažiacich. Rátať sa bude celkový výsledok za oba

  ročníky. K tomuto rozhodnutiu členovia dospeli na základe malého počtu výstav, ktoré sa konalo v roku

  2020 kvôli zlej epidemiologickej situácií.

 

- do tejto súťaže sa môžu zapojiť len psy v majetku alebo spolumajiteľstve členov klubu

- v prípade spoluvlastníctva jedinca musia byť etci spolumajitelia členom KCHKŠ !!!

- novým členom sa do súťaže zaratávajú výstavy až odo dňa vstupu do klubu (aj v prípade spolumajiteľstva).
- každý víťaz (1.-3. miesto) má nárok na diplom, prípadne vecnú cenu, ktorá je podmienená účasťou na

   slávnostnom odovzdávaní cien.

 - v prípade zhodného počtu bodov u jednotlivcov rozhoduje o poradie vyšší priemer výsledkov. V prípade zhodného

   počtu bodov v súťaži chovateľských staníc rozhoduje o poradí vyšší súčet ich výstavných priemerov.

- v prípade nejasností môžu byť podklady a výsledky predložené revíznej komisii klubu (najneskôr do

   7 dní po uzávierke online prihlasovania).

- na výsledky súťaže nie je možné sa odvolať.

- v prípade otázok, nejasností ako uviesť výstavu/titul/ atď....do systému, neváhajte kontaktovať

   webmaster@koliaklub.sk

 

 

BODOVÉ TABUĽKY:

● bodovanie výstav ( stiahni tu )
● bodovanie športových výsledkov ( stiahni tu)
  .

 

 

DOPLŇUJÚCE PRAVIDLÁ JEDNOTLIVÝCH SÚŤAŽÍ:


TOP JEDINEC KLUBU - je čestná cena, ktorú získa jedinec s najvyšším počtom bodov v celej súťaži

 

TOP NÁDEJ - rátajú sa výstavné výsledky z triedy šteniat, dorastu

TOP JUNIOR PES/SUČKA – rátajú sa výstavné výsledky z triedy šteniat, dorastu & mladých

TOP PES/SUČKA – rátajú sa výstavné výsledky zo všetkých tried

TOP VETERÁN – rátajú sa výstavné výsledky len z triedy veteránov

 

TOP CHOVNÝ PES/SUČKA:

   - súťaže sa môžu zúčastniť jedinci: u sučky - maximálne 3 roky po ukončení reprodukčnej schopnosti,

      u psa maximálne 3 roky po jeho úhyne.

   - jedinec musí byť v majetku / spolumajiteľstve členov klubu (viď všeobecné podmienky)

   - jedincovi využitému v chove za uvedené obdobie sa automaticky zaratáva + 10 bodov za každé zapísané šteňa

     na Slovensku
   -
u psa je možné zarátať +10 bodov aj za každé šteniatka pochádzajúce z krytia zahraničnej sučky a to na

     základe predloženia kópie prihlášky vrhu (alebo jej obdoby) a krycieho listu.

   - rátajú sa odchovy jedinca, ktoré daný rok dosiahli nejaké výstavné / športové úspechy

   - u TOP CHOVNEJ SUČKY sa zarátavajú jej odchovy pôsobiace na území Slovenska. Je možné zarátať aj

     výsledky exportovaných odchovov žijúcich mimo Slovenskej republiky

.   - u TOP CHOVNÉHO PSA -  sa rátajú odchovy pochádzajúci z krytí na Slovensku, v prípade podloženia

     výstavných posudkov je možné zarátať aj výsledky potomkov pochádzajúcich z krytí sučiek pochádzajúcich

     mimo Slovenskej republiky.

 

TOP ŠPORTOVÝ JEDINEC - rátajú sa športové a pracovné výsledky, podľa bodovej tabuľky. Garantom tejto

   kategórie je Petra Horňáková (vyhodnocuje a dozerá na správnosť výsledkov). Výsledky sa zasielajú takisto na

   webmaster@koliaklub.sk a sú následne preposielané na spracovanie garantovi. Prosíme výsledky zašlite

   vyplnené v tejto šablóne. Ďakujem !

 

TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA KLUBU:

   - je čestná cena, ktorú získa chovateľská stanica s najvyšším počtom bodov v celej súťaži

TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA:

   - zarátavajú sa všetky odchovy danej chovateľskej stanice, tj. aj v rukách nečlenov klubu

   - pre vstup do kategórie je potrebné zarátať výsledky aspoň 1 odchovu danej ch.s.

   - započítavajú sa výstavné aj športové výsledky odchovov

   - body za výstavné a športové výsledky potomkov sa rátajú v prípade, ak ich majiteľ/chovateľ zaslal do súťaže.

   - športové výsledky vašich odchovov je potrebné zaslať emailom, na webmaster@koliaklub.sk - postupovať

     treba podľa pravidiel v kategórií top športového jedinca.

 

KLUB STAR:  tento titul sa zadáva jedincom, ktorí sa zúčastnia aspoň 1x KV alebo ŠV s výsledkom výborná

  na Slovensku a získajú na Slovensku aspoň 1x CAC na národnej alebo medzinárodnej výstave a zároveň získa

  najmenej 100 bodov v súťaži TOP PES. Všetko z triedy strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

KLUB STAR JUNIOR:  tento titul sa zadáva jedincom, ktorí sa zúčastnia aspoň 1x KV alebo ŠV s výsledkom

  výborná  na Slovensku a získajú na Slovensku aspoň 1x CAJC na národnej alebo medzinárodnej výstave a

  zároveň získa najmenej 100 bodov v súťaži TOP PES. Všetko v triede mladých.

KLUB STAR VETERÁN:  tento titul sa zadáva jedincom, ktorí sa zúčastnia aspoň 1x KV alebo ŠV s výsledkom

  výborná  na Slovensku a získajú na Slovensku aspoň 1x V1 na národnej alebo medzinárodnej výstave

  a zároveň získa najmenej 100 bodov v súťaži TOP PES. Všetko v triede veteránov.

 

 V prípade, že Váš jedinec spĺňa nárok na priznanie titulu KLUB STAR / KLUB STAR JUNIOR / KLUB STAR 

 VETERÁN, online systém to AUTOMATICKY detekuje a titul jedincovi priradí.

 

Podmienky pre RIADNYCH ČLENOV:

 

- pre vstup do súťaže sa domáci člen musí prihlásiť aspoň na 1 klubom organizovanú výstavu (neplatí pre TOP

   CHOVNÝ PES/SUČKA a TOP ŠPORTOVÝ JEDINEC)

- riadny člen môže do súťaže prihlásiť len jedinca, ktorý je zapísaný (preregistrovaný) v SPKP (SKJ).

   Preregistráciu je potrebne vykonať najneskôr do dňa uzávierky súťaže TOP PES. Môže byt udelená výnimka

   v prípade, ak je exportný rodokmeň jedinca ešte zdržiavaný (vo vybavovaní) v domovskej kynologickej organizácii.

 

Podmienky pre Zahraničných ČLENOV:

 

- jedinec musí mať absolvované min. 3 výstavy na území SR (z toho jedna musí byť klubom organizovaná

  a jedinec v nej musí súťažiť minimálne od triedy mladých)
- zahraničná výstava je pre nich braná výstava z tretej krajiny (tj. mimo krajiny ich bydliska a SR)
- zahraničný súťažiaci sa môže zúčastniť len kategórií pre nich určených, tj. výstavných kategórií

  TOP ZAHRANIČNÁ SUČKA, TOP ZAHRANIČNÝ PES.

- v prípade, ak sa do každej kategórie neprihlásia aspoň 2 súťažiaci, budú tieto kategórie zlúčené pre obe pohlavia 

  spoločne (tj. TOP ZAHRANIČNÝ JEDINEC).

 

 

Pravidlá TOP PES 2020 schválené ku aprílu 2020 na VČS.

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008