POSTUP PRI ZARADENÍ UCHOVNENENÉHO JEDINCA DO CHOVU

 

CHOVNOSŤ

 

Majiteľ, ktorého pes splnil podmienky chovnosti požiada príslušného poradcu chovu o jeho zaradenie do chovu. Podmienky chovnosti sú:

 

a) Jedinec absolvoval dve výstavy a to od triedy mladých, z toho aspoň jednu klubovú alebo špeciálnu výstavu, pričom druhá výstava musí byť minimálne so zadávaním CAC - s ocenením výborný alebo veľmi dobrý (z toho minimálne jedno ocenenie musí byť so známkou výborný).

b) Zhryz jedinca zaraďujúceho do chovu je nožnicový. Povolená je strata 2 zubov (P1,P2,M3), ktoré nesmú chýbať vedľa seba.

c) Minimálna veková hranica pre zaradenie do chovu je 15 mesiacov u kólií, 12 mesiacov u šeltií.

 

Pokiaľ pes splní výstavné podmienky, môže majiteľ žiadať o udelenie chovnosti pred dovŕšením minimálnej vekovej hranice, v PP bude v takomto prípade uvedené zaradenie do chovu s uvedením dátumu, kedy jedinec dovŕši minimálnu vekovú hranicu.

 

 stiahnuť žiadosť o uchovnenie

 

K získaniu chovnosti je nutné doložiť:

a)     Žiadosť

b)     Originál PP

c)     Kópie výstavných posudkov

d)     Kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za uchovnenie.

 

 

CHOVNOSŤ I. KATEGÓRIE

 

Ak neskôr splní pes uchovnený podľa predchádzajúcich kritérií aj podmienky chovnosti I kategórie, bude prekategorizovaný do tejto triedy chovnosti. Podmienky chovnosti I. kategórie sú:

 

a) Jedinec absolvoval dve výstavy a to od triedy mladých, z toho aspoň jednu klubovú alebo špeciálnu výstavu, pričom druhá výstava musí byť minimálne so zadávaním CAC, obe s ocenením výborný.

b) Zhryz jedinca zaraďujúceho do chovu je nožnicový, jedinec je plnochrupý. Potvrdenie o plnochruposti môže byť podložené výstavným posudkom, potvrdením od veterinárneho lekára, ale poradcu chovu.

c) Jedinec kólie a šeltie musí mať absolvované vyšetrenie očného pozadia, potvrdenie o vyšetrení na DBK po 12. mesiaci veku a u šeltií je potrebné doložiť atest vyšetrenia na luxáciu pately po 12. mesiaci veku jedinca. Odporúčané sú genetické vyšetrenia ako CEA, PRA a MDR1.

 

K preradeniu jedinca do tejto triedy chovnosti je nutné zaslať:

a)     Žiadosť

b)     2 výstavné posudky so známkou výborná (min. z 1 klubom organizovanej výstavy a 1 CAC výstavy)

c)     Potvrdenie o plnochruposti (výstavný posudok, potvrdenie od veterinárneho lekára, alebo poradcu chovu)

d)     Potvrdené tlačivo o absolvovaní vyšetrenia na DBK (kólie, šeltie)

e)     Potvrdené tlačivo o absolvovaní oftalmologického vyšetrenia (kólie, šeltie)

f)      Potvrdené tlačivo o absolvovaní vyšetrenia na luxáciu pately (šeltie)

g)     Certifikáty o absolvovaných genetických testov

Preradenie do tejto triedy chovnosti je bezplatné. Originál PP sa už nezasiela. Poradca chovu vystaví certifikát potvrdzujúci zaradenie jedinca do chovnosti I kategórie a zašle poštou na adresu majiteľa.

 

• stiahnuť žiadosť o preradenie do chovnosti I. kategórie

 

VYŠETRENIA KU CHOVNOSTI I. KATEGÓRIE

Klub akceptuje len vyšetrenia absolvované u klubom doporučených špecialistov.

 

A) Posudzovatelia pre oftalmologické vyšetrenie  (ESVO veterinárni lekári):

 

 

    MVDr. Miroslav Faga - Trnava

     MVDr. Pavol Zubrický – Nitra 

     Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD - Košice

 

 

• stiahnuť tlačivo na oftalmologické vyšetrenie

 

B) Posudzovatelia  DBK a luxácie pately (veterinárni lekári s európskou skúškou posudzovateľov):

 

 

    MVDr. Miroslav Petrík- Prešov

     ● MVDr. Norbert Roth - Dunajská Streda

     ● MVDr. Juraj Chorvát - Martin

 

 

• stiahnuť tlačivo na RTG vyšetrenie DBK/DLK

• stiahnuť tlačivo klinické vyšetrenie luxácie pately

 

RTG snímok môže vykonať každý veterinárny lekár so schváleným RTG pracoviskom a röntgenologickými skúškami. RTG snímky zašle buď digitálne alebo klasickou poštou posudzovateľovi spolu s tlačivom klubu na vyšetrenie. 


Tlačivo k vyšetreniu vytlačte pre každého psíka 2x, pričom jedna kópia je pre vás, druhú zašlite na adresu poradcu chovu pre Vaše plemeno – pre kategorizáciu chovnosti Vášho zvieraťa. Certifikáty môžu potvrdzovať len veterinárni lekári odporúčaní klubom.

 

Preregistrácia chovného jedinca v Plemennej knihe

Ak jedinec splnil podmienky uchovnenia (bez ohľadu na jeho typ) a bol zaradený medzi chovné jedince klubu, je potrebné ho ešte preregistrovať medzi chovné jedince v Plemennej knihe ÚKK.

 

• stiahnuť žiadosť o preregistrovanie do chovu

 

Okrem toho musí majiteľ chovnej sučky, ktorý ešte nemá chovateľskú stanicu  žiadať o chránenie chovateľskej stanice. Tlačivo si dá potvrdiť u príslušného poradcu chovu. Po vyplnení a potvrdení ho zasiela na ÚKK. Keďže proces vybavovania žiadosti prebieha v FCI v Bruseli, mal by ho majiteľ chovnej sučky rozmýšľajúci o chove čím skôr doručiť na ÚKK. Po získaní chráneného názvu chovateľskej stanice je potrebné poslať fotokópiu dokladu  príslušnému poradcovi chovu.

 

• stiahnuť žiadosť o chránenie názvu ch.s.

 

Poplatky za chránenie názvu chovateľskej stanice i preregistráciu chovného jedinca v Plemennej knihe sa riadia podľa aktuálneho cenníka ÚKK.  

 

• POSTUP PRED PLÁNOVANÝM KRYTÍM A  POČAS KRYTIA

 

•  Pred plánovaným krytím je nutné s predstihom najmenej  30 dní pred krytím poslať žiadosť o krycí list príslušného poradcu chovu.

 

 • stiahnuť žiadosť o krycí list

 

•  V žiadosti o krycí list môže chovateľ uviesť až 3 krycích psov. V prípade, že chce, aby mu krycieho psa navrhol poradca chovu, nechá kolónky prázdne.

 

•  Krycí list platí 1 rok (365 dní) na konkrétnu sučku, resp. do krytia bez ohľadu na jeho úspešnosť (t.j. pokiaľ krytie prebehne, krycí list prestáva platiť). Chovateľ si musí vyžiadať krycí list s dostatočným predstihom, pretože krycí list môže byť vydaný len pri dodržaní chovateľského poriadku. Majiteľ krycieho psa odvádza klubu poplatok za použitie krycieho psa podľa aktuálneho cenníka.

 

•  Krycí list sa vydáva na základe:

 

    ♦             vyplnenej žiadosti

    ♦             uhradeného poplatku za vystavenie krycieho listu

    ♦             uhradeného členského príspevku na príslušný rok

    ♦             dodania všetkých pokladov ku chovnosti z plánovaných i uskutočnených krytí (doklady

                   potrebné ku uchovneniu, zoznam majiteľov po odpredaní šteniatok atď...

 

•  Ak chovateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky, k žiadosti je vhodné priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o jej využití na chovné účely.

•   V prípadoch, ak by nebolo možné páriť žiadnym psom uvedeným v odporúčaní, je možné páriť iným psom, ale majiteľ sučky musí k tomu dostať súhlas poradcu chovu pred párením, nie až po ňom. Bez súhlasu by bolo párenie neplatné a spôsobiť nevydanie preukazov o pôvode potomstva.

•   Na krytie môže byť použitý len pes, ktorý splnil podmienky chovnosti. Ak sa krytie nepodarí uskutočniť, chovateľ je povinný vrátiť tlačivá poradcovi chovu do 7 dní po skončení hárania.

•   Pokiaľ prebehlo krytie, avšak nedošlo ku zviazaniu, nie je možné v tomto konkrétnom háraní použiť už iného krycieho psa. Párenie sučky dvoma psami v priebehu jedného honcovania je neprípustné.

•   Ak sučka nezabrezne, chovateľ túto skutočnosť ohlási poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa a to do 70 dní od krytia a zároveň vráti poradcovi chovu krycie listy.

 

• POSTUP PO NARODENÍ ŠTENIATOK

 

•   Prihlášku na zápis šteniec je potrebné vypísať čitateľne paličkovým písmom.

•   Mená šteniat jedného vrhu sa začínajú rovnakým písmenom v abecednom poriadku, najprv sa vypisujú psy, potom sučky.

•   Pri prvom vrhu sa začína písmenom „A“ a postupuje sa ku písmenu „Z“ bez ohľadu na počet chovných sučiek a plemien.

•   Chovateľ písomne nahlasuje na klubom určenom tlačive každý vrh príslušnému poradcovi chovu najneskôr do 7 dní po narodení šteniat, rovnako ako aj počet a pohlavie narodených šteniat a počet a pohlavie uhynutých, príp. utratených šteniat. Nenahlásenie vrhu v stanovených termínoch sa považuje za hrubé porušenie Chovateľského poriadku.

•   Poradca chovu potvrdzuje taktiež členstvo chovateľa v príslušnom chovateľskom klube. V prípade ak nebude potvrdené, bude poplatok za každý úkon Plemennej knihy zvýšený o 100%.

•   S niektorým z veterinárnych lekárov vo svojom okolí si chovateľ dohodne termín čípovania. Odporúčaný vek je 6 týždňov. Veterinárny lekár po čípovaní  prehľadne nalepí kódy čipu do riadku k príslušnému šteniatku na prihláške a pod posledný nalepený číp potvrdí prevedenie čípovania.

•   Odporúčame si prečítať Zápisný poriadok ÚKK.

 

• Zoznam veterinárov poverených na čípovanie

 

•   Prihlášku už začípovaných šteniat je nutné zaslať na potvrdenie poradcovi chovu a následne s potvrdením od poradcu chovu na ÚKK. Rodokmene prichádzajú z Plemennej knihy rovno ku chovateľovi

•   Ak chovateľ predáva šteniatko do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu o vystavenie exportného PP.

•   Šteniatka pri predaji novým majiteľom musia mať min. 49 dní, musia byť odčervené, zavakcínované, očípované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nečípované šteniatko novým majiteľom je zakázané.

•   Po umiestnení šteniatok k novým majiteľom, je potrebné vyplniť špeciálne tlačivo:

 

• Stiahnuť tlačivo - majitelia šteniat

 

a  poštou alebo e-mailom zaslať poradcovi chovu. V opačnom prípade je poradca chovu povinný nevystaviť ďalšie krycie listy.

 

...nezabudnite, že všetky tlačivá nájdete na stiahnutie aj v sekcií "tlačivá"

 

..........

 

Pri žiadostiach o vydanie krycích listov či uchovnenia, treba dokladať kópiu o zaplatení ročného členského poplatku + poplatok za vystavenie týchto dokumentov (riadiac sa platným cenníkom), inak nebude klubovým poradcom chovu vydaný !

 

 

 

Prehľad počtu vrhov kólií a šeltií zapísaných v SPKP

od založenia terajšieho klubu 1997 až po súčasnosť.

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
DK 6 16 + 1* 13 8 6 6 8 6
KK

0

1* 0 0 0 1 1** 1**
ŠE 0 4 3 6 4 6 10 3

 

2005 2006 2007

2008

2009 2010 2011 2012
DK 4 1 4 3 5 8 7 9
KK 1 1 1 2 (1**) 1 1 3 0
ŠE 8 15 8 9 8 7 5 5

 

2013 2014 2015

2016

2017 2018 2019 2020
DK   15 11 15 22 7 15  
KK 2 2 1 3 2 3 3  
ŠE 5 5 6 7 7 8 14  

 

Vysvetlivky:

 

DK = Dlhosrstá kólia, KK = krátkosrstá kólia, ŠE = Šeltia.

♦  (*)  Vrhy z kombinácie DK x KK,

    (**)  vrhy krátkosrstých kólií, kde sa narodil jedinec s dlhou srsťou

♦ rok 1997 je uvedený až od augusta - kedy došlo k preregistrovaniu pod FCI

 

    • Správy poradcov chovu: - 2019 (DK, KK) , 2019 (ŠE)
- 2018 (DK, KK) , 2018 (ŠE)
- 2017 (DK, KK) , 2017 (ŠE)
- 2016 (DK, KK) , 2016 (ŠE)
- 2015 (DK, KK)
- 2014 (DK, KK)

- 2013 (DK, KK)

- 2012/2013 (ŠE)

- 2012 (DK, KK)

- 2011

- 2010

- 2009

- z histórie: 1997, 1998

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008